Проектното предложение СВ005.2.23.004 „Созопол и Одрин – обединени за култура и туризъм“ е подадено през месец април 2018 г. в приоритетна ос 2 “Туризъм“, специфична цел 2.3 Увеличаване на мрежата за развитие на устойчив туризъм, чрез инициативи за трансгранично сътрудничество.

Договор за субсидия по инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) № РД-02-29-139 е подписан на 31.08.2020 г. по Програмата за трансгрaнично сътрудничество между Република България и Република Турция.

Партньори в проекта са:
• Общински културен институт „Музеен център“ гр. Созопол, РБългария, Водещ бенефициент;
• Директорат на музей гр. Одрин, РТурция, Партньор.

Общият бюджет на проекта е 98 637,82 евро.
Продължителността на проекта е 14 месеца, в периода от 31.08.2020 до 31.10.2021 г.
Бюджет на Общински културен институт „Музеен център“ Созопол е 55 743,30 евро.

Главната цел на проекта е увеличаване на потенциала за устойчиво развитие на туризма на двете културни институции чрез запазване, развитие и популяризиране на културно-историческото наследство.

Специфични цели:

 1. Да се насърчи опазването на културното и историческото наследство за бъдещите поколения;
 2. Привличане на следващите поколения за участие в дейностите по проекта;
 3. Да стимулира прилагането на съвременните тенденции в музеологията за развитие на туризма;
 4. Да се увеличи капацитетът на служителите на двете културни институции да организират и провеждат инициативи за развитие на устойчив туризъм.

Основните дейности по проекта са:

 1. Организиране на събития – обмен на опит “Съвременни тенденции в музеологията” – ще бъдат проведени: 1 събитие в Турция и 1 събитие в България;
 2. Реставрация и консервация на санджаци-специалист ще консервира и реставрира автентични знамена от времето на Османската империя;
 3. Доставка на изложбени витрини и оборудване за музеите;
 4. Публичност и информация;
 5. Обучение “Сръчни и полезни”- обучени 16 човека в 4 занаята;
 6. Организиране на изложба в Одрин;
 7. Организиране и провеждане на фестивал “Созополска наслада”.

Целеви групи, обхванати при реализиране на дейностите по проекта:

Служители на културните институции, жители на двата града;
Гости и посетители на градовете;
Младоженци / Омъжените в зала “Сватбата” в Созопол;
Туристически агенции, хотелиери, собственици на ресторанти, производители на храни.

След приключване на проекта двамата партньори очакват постигане на заложените по проекта цели:

Възстановено и съхранено културно – историческо наследство;
Участие на хора в обучения за запазването на местните изкуства и занаяти;
Осъществено едно съвместно събитие в мрежа в трансграничния регион;
Проведени инициативи за повишаване на осведомеността за развитието на туризма чрез устойчиво използване на природното и културно-историческото наследство.