Некрополите на Аполония

Един от най-добре проучените археологически паметници, свързани с историята на  древния град, е некрополът на Аполония, ситуиран в района на Морската градина и местностите „Хармани”, „Калфата”, „Колокита” и „Солинария”. 

„Градът да мъртвите аполонийци” е организиран от двете страни на крайбрежен път, около който са обособени отделни фамилни участъци, оградени с каменни стени (периболоси). Основен начин на погребване е трупополагането в обикновени гробни ями. В други случаи гробните съоръжения са изградени от масивни каменни блокове (цисти) или над тялото на починалия е оформено стреховидно покритие с керемиди. За погребения на малки деца се използват амфори или други големи керамични съдове. По-рядко се среща обрядът трупоизгаряне (кремация), при който като скелетните останки са положени в каменни, керамични или бронзови урни. В контекста на гробните съоръжения се откриват надгробни паметници (стели) от мрамор или варовит пясъчник с имената на погребаните. 

Градени гробове в некропола

Свидетелства за пост-погребални ритуали от некрополните контексти са т. нар. „обредни огнища“ и депа от ритуално фрагментирани съдове (тризни). Обичайна е и практиката в гробовете, наред с разнообразните дарове (съдове за пиене, предмети на тоалета, теракоти, накити и оръжия), които съпътстват покойника в задгробния живот, да се поставя и монета т. н. „Харонов обол”. Миниатюрни предмети, оловни свитъци (катадесмос) и надписи по съдовете, свидетелстват за магически практики и проклятия. 

По близките до полиса възвишения или крайбрежни носове, около отделните некрополни участъци, се издигат надгробни могили, които изпълняват ролята и на символични ориентири. В могилните некрополи са погребвани по-изтъкнатите граждани на Аполония. Най-интересни са находките от могилите на нос „Колокита”, по рида „Свети Илия” и в местността „Мапи”. 

Надгробна могила, нос Колокита, IV в. пр. Хр.

През периода на късния елинизъм, поради нестабилната политическа обстановка в региона, некрополните пространства се дислоцират в непосредствена близост до градското ядро на Аполония. В района на провлака (дн. Морска градина) са проучени множество гробове, датирани от края на III – началото на I век пр. Хр. Тук са регистрирани некрополи от римския (I – IV век) и ранновизантийския  период (V- VII век). 

Галерия